Tuesday, January 3, 2012

Az sokaság jóllakatása egyetlen kenyérrel és kettő darab hallal, vala

1. S lőn harmadnapon, Jézus sokáig prédikál vala nékik, mígnem az nagy sokaság megéhezék vala. Valának pedig az mező kellős közepén, ahol sehol egy teremtett lélek rajtok kívül nem vala, ők viszont több ezren is valának.
2. Az tanétványai pediglen azon tanakodának, hogy fel kellene jegyezni az Jézus csodálatos cselekedeteit könyvbe. A baj csak az volt ezzel, hogy a könyv még nem olyan volt, mint ma, ezért hát papírusztekercset vevének elő. (Azon azonban nem tanakodának vala, hogy mi a vihart keresnek vala az mezőnek kellős közepin vala.)
3. És Iskariótes Judás és a négy későbbi evangélista kezdék lejegyezni vala a hallottakat és látottakat. De Iskariótes Judás az asszonyok hátsó felét stimmölé vala, ezért az ő írásait, vagy inkább rajzait, a később Iskariótes Judás Evangyélioma néven elhíresült, kevésbé szakrális apokrif iratot megsemmisíték, mert csak az őáltala megfigyelt dolgokról szól vala és nem az Űr-Jézus evangyéliomáról. (Egyesek szerint pedig nem semmisítették meg vala, hanem a Káma Szútrába vették vala bé, mert rajzain sok vala a vala. G.)
4. Egyesek azt tartják vala, hogy azért árulá el vala az Urat, mert egyik alkalommal reá szól vala, majd elé álla, és emiatt Judás lemaradt vala valamely izgalmas látványról.
5. A sokaság - tehát - megéhezék vala, ezért Jézus körbekérdeze vala, hogy vala-e valakinek valami ennivalaja vala
6. Sokáig senkinek semmije sem seme. Vagyis vala. Vagyis nem vala.
7. Aztán kicsit később előkerül vala egy kenyér és két hal, amellyel jóllakatá vala az egész nagy tömegeket vala, és ezt le is jegyzetelé vala az négy evangyélista, akiknek a nevük a Máté, meg a Márk, meg a Lukács, meg a János vala.
8. Amit azonban kifelejtének vala, az még ez előtt történék vala, és a következőképpen történe vala:
9. Jézus, elcsüggedvén amiatt, hogy nem vala semmi ennivalójok, mobiltelefonján felhívta vala az onokabátyját. Közben egy kisfiút is elszalasztának vala, aki a közeli tanyán lakik vala, és az elméne megnézni, vala-e valamijük a sokaságnak.
10. Mint ismeretes, Jézusnak kora gyermekségétől fogva a szülinapi zsúrjára nem szeretnek vala eljönni a gyerekek, s emiatt ő maga hordta ki vala a tortát a kis pajtásainak saját születésnapján.
11. Mivel még kicsi gyermek vala, ezért nem tudta vala vezetni a rénszarvasszánt.
12. Így hát megkérte egyik kedves rokonát, édesanyjának, a Sánta Máriának a testvérét, aki BKV ellenőrként dolgoz vala, és mindenki csak Sánta Kalauznak hívja vala.
13. Mivel Sánta Kalauz utálta vala unokaöccsét, kezdetben vonakodván, később azonban sorsába beletörődvén segíte néki.
14. Magában így okoskodék vala: "aki az én onokaöcsémet utálja, nem lehet rossz ember vala", és ezért besegít vala az Jézusnak születésnapi ajándokai kihordásában.
15. A gyermek Jézussal azért sem szeretnek vala játszani a kis pajtásai, mert csukott szemmel mindig kitalálta vala, ki hova búja el bújócskánál, s mert fogócskánál is lerövidíté az utat a tónak vizén. Ráadásul minden beteg gyereket meggyógyít vala, s emiatt nem maradhatnak le vala az matekdolgozatról.
16. Mielőtt Jézus felserdült volna, Sánta Kalauz már szinte csak egyedül hordta ki unokaöccse ajándékait annak születésnapján, amely minden évben karácsonyra esett vala.
17. Az ajándékok között kezdetben nem csupán csokimikulás, de csokijézus is szerepelt, többféle változatban. 
18. A legtovább a keresztre feszített csokijézus maradt fenn vala, melyet maga a Sánta Kalauz tervez vala, általa ütődöttnek tartott unokaöccse kigúnyolása végett.
19. Amidőn pedig a mező közepén nagybátyját felhívá vala telefonon az Jézus, az hamarosan odakanyarodék ufójával, mely rénszarvasszán formáját vevé vala fel, és ledobált nekik jónéhány csokijézust. A sokaság alig bírá vala felszedni.
20. Ekkor Jézus lehajol vala egyért, majd felvevén az földről, a sokaság felé fordul vala, ezt mondván:
21. "Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan! Mert ez az én testem, mely értetek adatik!"
22. És az sokaság falá vala az csokoládét, mígnem betelének olyannyira, hogy sokan közülük csokoládémérgezést kapának az olcsó kakaós tejfiguráktól, melyek Kínában készülnek vala. 
23. A négy közismert evangyélista is olyannyira el vala foglalatoskodva az csokoládénak zabálásával, hogy elfeledék lejegyzetelni az történet első felét.
24. Amidőn a sok csokijézus elfogy vala, az tanyára elszalasztott kisfiú is felbukkan vala, kezében az evangyéliomok által is lejegyzett egy kenyérrel és két hallal, s szemrehányás tesz vala az sokaságnak, ezt mondván:
25. "<cenzúrázva>, isa, hogy enné ki a beleteket a <cenzúrázva>, mert miért nem tudtatok legalább egyet nekem félretenni, ti <cenzúrázva>?"
26. Ezt követően Jézus, csúnya beszédéért megdorgálván, személyesen átnyújt vala neki egyet, az pedig hozzávágja vala az kenyeret és az két halat. Jézus felbukfencezett vala az fűben. 
27. Mikor az tanétványai felsegíték, adá az sokaságnak a kenyeret és a halakat, de azok alig bírnak vala enni belőle, csak egy keveset vala. 
28. Ekkor a négy evangyélista, kiknek neveiket most nem mondom el még egyszer vala, mert annyira nem valék hülye, feltápászkodék vala, és elkezdének jegyzetelni vala.
29. Az Iskariótes Judás pedig szintén jegyzetel vala, csak az ő papírusztekercsén női ülepek képei jelenének meg vala.
30. Aki ezt nem hiszi vala, gondolkodjon el vala, hogyan másképpen lehetett volna vala jóllakatni többezer embert egy bazinagy kenyérrel és mekkora méretű hallal vala. 

No comments:

Post a Comment

Minden kommentárt szívesen látok, olvasok, s ahogy időm engedi és amennyiben szükséges, megválaszolok.